Solymos Péter

DJ Solymi

Adatvédelmi tájékoztató

Jelen Tájékoztató Solymos Péter és a www.djsolymi.hu weboldalhoz, webshophoz, valamint a Facebook oldalhoz közvetlenül kapcsolódó szolgáltatásokra, adatkezelésekre terjed ki és az ügyfelek, munkavállalók által, önkéntes hozzájárulásukkal megadott adatainak tárolására, kezelésére vonatkozik.

 

Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk.
Az adatokat a lehető legbiztonságosabban tároljuk.
Harmadik félnek személyes adatokat csak hozzájárulással adunk át.
Bárkinek felvilágosítást adunk a róla tárolt adatokról, és az adatok törlését is bármikor kérheti az elérhetőségeinken.

ATKEZELŐ ADATAI:

Név:

Cím:

Adószám:

Cégjegyzék szám:

Telefon:

Email:

 

ATVÉDELMI TISZTVISELŐ ADATAI:

 

Név:

Cím:

Telefon:

Email:

 

Az adatvédelmi tisztviselő:

 

 1. a) tájékoztat és szakmai tanácsot ad az adatkezelő, adatfeldolgozó és ezek alkalmazottai részére az adatvédelmi jogi rendelkezések szerinti kötelezettségeikkel kapcsolatban

 

 1. b) ellenőrzi a GDPR, valamint az egyéb jogi rendelkezéseknek, továbbá a személyes adatok védelmével kapcsolatos belső szabályzatoknak való megfelelést, ideértve a feladatkörök kijelölését, az adatkezelési műveletekben vevő személyzet tudatosság-növelését és képzését, valamint a kapcsolódó auditokat is

 

 1. c) kérésére szakmai tanácsot ad az adatvédelmi hatásvizsgálatra vonatkozóan, valamint nyomon követi annak elvégzését

 

 1. d) együttműködik a Hatósággal

 

 1. e) adatkezeléssel összefüggő ügyekben kapcsolattartó pontként szolgál a Hatóság felé, valamint adott esetben bármely egyéb kérdésben konzultációt folytat vele [GDPR 39. cikk]

A

 

 

INFORMÁCIÓKÉRÉS

 

Az adatkezelés célja Az érintett számára megfelelő információ nyújtása és a kapcsolattartás.
Az adatkezelés jogalapja érintett hozzájárulása
Az érintettek köre Minden természetes személy, aki az Adatkezelővel kapcsolatba lép és az Adatkezelőtől információt kér személyes adatainak megadása mellett.
Adatkategóriák
 • név
 • e-mail cím
 • telefonszám
 • cím, szállítási cím
 • információkérés konkrét tartalma
Az adatok forrása Minden természetes személy, aki az Adatkezelővel kapcsolatba lép és az Adatkezelőtől információt kér személyes adatainak megadása mellett.
Adatkezelést végző személyek (címzettek) ügyvezető, és az általa felhatalmazott személyek
Az adatok törlésének határideje A cél megvalósulásáig

 

AJÁNLATKÉRÉS

Az adatkezelés célja Az érintett számára a megfelelő ajánlat nyújtása és a kapcsolattartás.
Az adatkezelés jogalapja érintett hozzájárulása
Az érintettek köre Minden természetes személy, aki az Adatkezelőtől adott termék kapcsán ajánlatot kér személyes adatainak megadása mellett.
Adatkategóriák
 • név
 • e-mail cím
 • telefonszám
 • cím, szállítási cím
 • árajánlathoz szükséges rendelt termék vagy szolgáltatás megnevezése, darabszáma
 • árajánlathoz szükséges igényelt szállítási és teljesítési határidő
 • speciális igények
Az adatok forrása Minden természetes személy, aki az Adatkezelőtől adott termék kapcsán ajánlatot kér személyes adatainak megadása mellett.
Adatkezelést végző személyek (címzettek) ügyvezető, és az általa felhatalmazott személyek,
Az adatok törlésének határideje Az ajánlat érvényességi idejének lejárta, illetve amíg az ajánlatkérő fenntartja az igényét a termékekre és/vagy a szolgáltatásokra

 

 

 

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

Jelen Szabályzat a Megbízási Szerződés 3. számú mellékletét képezi.

 

Az Ügyfél által tett Adatkezelési Nyilatkozat az Megbízási Szerződés 4. számú mellékletét képzi.

 

Az adatkezelés célja Megbízási Szerződés kötése az érintettel, a Szerződés tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése és a kapcsolattartás.
Az adatkezelés jogalapja érintett hozzájárulása

szerződés teljesítése

Az érintettek köre Minden természetes személy, aki az Adatkezelőtől adott termék kapcsán Megbízási Szerződést köt, ajánlatot kér a  személyes adatainak megadása mellett
Adatkategóriák
 • név
 • e-mail cím
 • telefonszám
 • cím, szállítási cím
 • speciális igények
 • rendelt termék vagy szolgáltatás megnevezése, darabszáma
 • szállítási vagy teljesítési határidő
 • díjfizetés módja és fizetési periódusok
 • kedvezmények
 • díjfizetéssel és díjtartozással összefüggő adatok
Az adatok forrása Minden természetes személy, aki az Adatkezelőtől adott termék kapcsán Megbízási Szerződést köt személyes adatainak megadása mellett
Adatkezelést végző személyek (címzettek) ügyvezető, és az általa felhatalmazott személyek
Az adatok törlésének határideje A Törvény által meghatározott megőrzési határidő

 

 

 

SZÁMLÁZÁS

Jelen Szabályzat a Megbízási Szerződés 3. számú mellékletét képezi.

Az Ügyfél által tett Adatkezelési Nyilatkozat az Megbízási Szerződés 4. számú mellékletét képzi.

 

Az adatkezelés célja Megbízási Szerződés megvalósulása, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése és a kapcsolattartás.
Az adatkezelés jogalapja szerződés teljesítése
Az érintettek köre Minden természetes személy, aki az Adatkezelőtől adott termék kapcsán Megbízási Szerződést köt személyes adatainak megadása mellett
Adatkategóriák
 • név
 • e-mail cím
 • telefonszám
 • cím, szállítási cím
 • speciális igények
 • rendelt termék vagy szolgáltatás megnevezése, darabszáma
 • szállítási vagy teljesítési határidő
 • díjfizetés módja és fizetési periódusok
 • kedvezmények
 • díjfizetéssel és díjtartozással összefüggő adatok
Az adatok forrása Minden természetes személy, aki az Adatkezelőtől adott termék kapcsán Megbízási Szerződést köt személyes adatainak megadása mellett
Adatkezelést végző személyek (címzettek) ügyvezető
Az adatok törlésének határideje A Törvény által meghatározott megőrzési határidő

 

 

 

WEBLAP LÁTOGATÁS ÉS REGISZTRÁCIÓ

 1. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a weblap üzemeltetéshez/működtetéshez kapcsolódó adatkezelés körében a következőket:

 

 1. a) az adatgyűjtés ténye,
  b) az érintettek köre,
  c) az adatgyűjtés célja,
  d) az adatkezelés időtartama,
  e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
  f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

 

Az adatkezelés célja A honlapot látogató ügyfelek azonosítása, számukra az elektronikus szolgáltatások elérhetővé tétele. Információnyújtás, kapcsolattartás, ügymenetek felgyorsítása.
Az adatkezelés jogalapja önkéntes hozzájárulás
Az érintettek köre A weboldalra látogató és a weblapon regisztrált valamennyi érintett.
Adatkategóriák
 • név
 • e-mail cím
 • telefon
 • regisztráció időpontja
 • regisztrációkori IP cím
Az adatok forrása A weboldalra látogató és a weblapon regisztrált valamennyi érintett.
 1. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A regisztráció törlésével azonnal. Kivéve a számviteli bizonylatok esetében, hiszen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat. A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.
 2. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az adatkezelő sales és marketing munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

solypetigyor@gmail.com e-mail címen.

 

 1. Az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Info. Tv. 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése:

 

A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

 

 

 

ÜGYFÉLADATOK

 

Az adatkezelés célja A regisztrált ügyfelek számára információnyújtás, árajánlattétel, kapcsolattartás és a következő vásárlásnál és ajánlatkérésnél történő azonosítás.
Az adatkezelés jogalapja érintett beleegyezése
Az érintettek köre minden regisztrált ügyfél
Adatkategóriák
 • név
 • cím
 • szállítási cím
 • e-mail cím
 • telefonszám
Az adatok forrása minden regisztrált ügyfél
Adatkezelést végző személyek (címzettek) ügyvezető, és az általa felhatalmazott személyek
Az adatok törlésének határideje Az utolsó belépést, használatot követő 1 év

Az adatok módosítását és törlését a solypetigyor@gmail.com e-mail címen, illetve levélben: címen, vagy a telefonszámon lehet kezdeményezni.

 

 

 

 

TÁRHELY-SZOLGÁLTATÓ

Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Tárhely-szolgáltatás

 

Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

Név: Magyar Hosting Kft. (tarhely.com)

Cím: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22. 5. emelet

Telefon: +36 1 700 2323

Email: info@tarhely.com

 1. Az adatfeldolgozás ténye, a kezelt adatok köre: Az érintett által megadott valamennyi személyes adat.

 

 1. Az érintettek köre: A weboldalt használó valamennyi érintett.

 

 1. Az adatfeldolgozás célja: A weboldal elérhetővé tétele, megfelelő működtetése.

 

 1. Az adatfeldolgozás időtartama, az adatok törlésének határideje: A regisztráció törlésével azonnal.

 

 1. Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Info. Tv.  5.  §  (1) bekezdése,  illetve  az  elektronikus  kereskedelemi  szolgáltatások,  valamint  az információs  társadalommal  összefüggő  szolgáltatások  egyes  kérdéseiről  szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

 

COOKIE-K KEZELÉSE

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20.  § (4) bekezdése alapján, meg kell határozni a weboldal cookie adatkezelése körében a következőket:

 1. az adatgyűjtés ténye,
 2. az érintettek köre,
 3. az adatgyűjtés célja,
 4. az adatkezelés időtartama,
 5. az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
 6. az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

 

 1. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok.

 

 1. Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett.

 

 1. Az adatkezelés célja: A felhasználók azonosítása, a látogatók nyomon követése.

 

 1. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelés időtartama a session cookie-k esetén a honlapok látogatásának befejezéséig tart, egyéb esetben másfél évig tart.

 

 1. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A cookie-k használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő.

 

 1. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.

 

 1. Az adatkezelés jogalapja: Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

 

 1. Az adatkezelő a Facebook remarketing kódját használja. Ennek körében a következő tájékoztatást   adjuk:   cookie   élettartam:   20   nap;   adatkezelés   célja:   Facebook hirdetések személyre szabása; további információk: http://hu- hu.facebook.com/help/cookies.

„Google AdWords” nevű online reklámprogramot használja az adatkezelő, továbbá annak keretein belül igénybe veszi a Google konverziókövető szolgáltatását.  A Google konverziókövetés a Google Inc. elemző szolgáltatása (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“).

 

Amikor a Felhasználó egy weboldalt Google-hirdetés által ér el, akkor egy a konverziókövetéshez szükséges cookie kerül a számítógépére.  Ezeknek a cookie- knak az érvényessége korlátozott, és nem tartalmaznak semmilyen személyes adatot, így a Felhasználó nem is azonosítható általuk.

 

Amikor a Felhasználó a weboldal bizonyos oldalait böngészi, és a cookie még nem járt le, akkor a Google és az adatkezelő is láthatja, hogy Felhasználó a hirdetésre kattintott.

Minden Google AdWords ügyfél másik cookie-t kap, így azokat az AdWords ügyfeleinek weboldalain keresztül nem lehet nyomon követni.

Az információk – melyeket a konverziókövető cookie-k segítségével szereztek – azt a célt szolgálják, hogy az AdWords konverziókövetést választ ügyfeleinek számára konverziós statisztikákat készítsenek. Az ügyfelek így tájékozódnak a hirdetésükre kattintó és konverziókövető címkével ellátott oldalra továbbított felhasználók számáról.  Azonban olyan információkhoz nem jutnak hozzá, melyekkel bármelyik felhasználót azonosítani lehetne.

Ha nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal, hogy böngészőjében letiltja a cookie-k telepítésének lehetőségét. Ezután Ön nem fog szerepelni a konverziókövetési statisztikákban.

További információ valamint a  Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhető el:  www.google.de/policies/privacy/

 

GOOGLE ANALYTICS HASZNÁLATA

 

A honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését.

 

A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.

 

A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Eme weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.

 

A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival.  A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

 

 

 

 

Az adatkezelés célja reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek (e-mail, sms, push üzenet) küldése az érintett részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, termékekről, akciókról, új funkciókról stb.
Az adatkezelés jogalapja érintett hozzájárulása
Az érintettek köre A hírlevélre feliratkozó valamennyi érintett.
Adatkategóriák
 • név
 • e-mail cím
 • telefonszám
 • feliratkozás időpontja
 • feliratkozás kori IP cím
Az adatok forrása A hírlevélre feliratkozó valamennyi érintett.
Adatkezelést végző személyek (címzettek) ügyvezető, és az általa felhatalmazott személyek
Az adatok törlésének határideje a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart az adatkezelés.

 

KÖZÖSSÉGI OLDALAK

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20.  § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a közösségi oldalak adatkezelése körében a következőket:

az adatgyűjtés ténye,

az érintettek köre,

az adatgyűjtés célja,

az adatkezelés időtartama,

az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,

az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

 

Az adatkezelés célja A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, népszerűsítése.
Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon.
Az érintettek köre Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon, és „lájkolta” a weboldalt.
Adatkategóriák Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.
Az adatok forrása Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon, és „lájkolta” a weboldalt.
Adatkezelést végző személyek (címzettek) ügyvezető, és az általa felhatalmazott személyek
Az adatok törlésének határideje Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.

 

 1. Amennyiben az adatkezelő szolgáltatásaink igénybevétele során kérdés merülne fel, esetleg problémája lenne az érintettnek, a honlapon megadott módokon (telefon, e- mail, közösségi oldalak stb.) kapcsolatba léphet az adatkezelővel.

 

 1. Adatkezelő a beérkezett e-maileket, üzeneteket, telefonon, Facebook-on stb. megadott adatokat az érdeklődő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az adatközléstől számított legfeljebb 2 év elteltével törli.

 

 1. E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

 

 1. Kivételes hatósági megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkeresése esetén a Szolgáltató köteles tájékoztatás adására, adatok közlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására.

 

 1. A Szolgáltató ezen esetekben a megkereső részére – amennyiben az a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges

 

 

 

PANASZKEZELÉS

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a panaszkezelés, mint adatkezelés körében a következőket:

 1. a)az adatgyűjtés ténye,
 2. b)az érintettek köre,
 3. c)az adatgyűjtés célja,

 

 1. d) az adatkezelés időtartama,
 2. e)az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
 3. f)az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

 

Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

 

Személyes adat Az adatkezelés célja
Vezeték-és keresztnév
E-mail cím
Számlázási név, cím Azonosítás.

A megrendelt szolgáltatással/termékkel kapcsolatosan felmerülő minőségi kifogások, kérdések és problémák kezelése.

 

Az  adatkezelés  időtartama,  az  adatok  törlésének  határideje:  A  felvett  kifogásról felvett   jegyzőkönyv,   átirat   és   az   arra   adott   válasz   másolati   példányait   a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján 5 évig kell megőrizni.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: A személyes adatok törlését, vagy módosítását az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

– postai úton a ,

– e-mail útján a info@renewenergy.hu e-mail címen,

– telefonon a  számon.

Az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Info. Tv. 5. § (1) bekezdése, és a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése

 

ADATBIZTONSÁG

 

 

Az adatkezelő úgy tervezi meg és hajtja végre az adatkezelési műveleteket, hogy biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.

 

Az adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról (jelszóval, vírusirtóval való védettség, SSL titkosítás), megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Info tv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

 

Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi az adatkezelő különösen

a jogosulatlan hozzáférés,

a megváltoztatás,

a továbbítás,

a nyilvánosságra hozatal,

a törlés vagy megsemmisítés,

a véletlen megsemmisülés és sérülés,

az  alkalmazott  technika  megváltozásából  fakadó  hozzáférhetetlenné  válás ellen.

 

Az adatkezelő megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

 

A személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés, az adatok megváltoztatása és jogosulatlan nyilvánosságra-hozatala, vagy felhasználása megakadályozása érdekében az adatkezelő gondoskodik:

a megfelelő informatikai, műszaki környezet kialakításáról, üzemeltetéséről,

a szolgáltatásnyújtásban  résztevő  munkatársai  ellenőrzött  kiválasztásáról, felügyeletéről,

a  részletes  üzemeltetési,  kockázatkezelési  és  szolgáltatási  eljárásrendek kiadásáról.

 

A fentiek alapján szolgáltató biztosítja, hogy az általa kezelt adat a jogosult számára rendelkezésre álljon, hitelessége és hitelesítése biztosított, változatlansága igazolható, legyen.

Adatkezelő és annak tárhely-szolgáltatójának informatikai rendszere véd többek között:

a számítástechnikai csalás,

a kémkedés,

a számítógépvírusok,

a spam-ek,

a hack-ek

és egyéb támadások ellen.

 

ÉRINTETTEK JOGAI

 

Az érintett kérelmezheti az Szolgáltatónál, hogy az adjon tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését, valamint kérheti személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.

 

 1. Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

 

 1. Az adatkezelő – ha belső adatvédelmi felelőssel rendelkezik, a belső adatvédelmi felelős útján – az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

 

 

 1. Az adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

 

 1. Felhasználó kérelmére Szolgáltató tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az esetleges adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.   Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes.

 

 1. Szolgáltató, amennyiben a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot helyesbíti.

 

 1. Törlés helyett Szolgáltató zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit.  A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

 

 1. Szolgáltató törli a személyes adatot, ha kezelése jogellenes, a Felhasználó kéri, a kezelt adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

 

 1. Az adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

 

 1. A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

 

 1. Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

 

 

 

JOGORVOSLAT

 

Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

 

 1. a)  a   személyes   adatok   kezelése   vagy   továbbítása   kizárólag   az   Szolgáltatóra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az Szolgáltató, adatátvevő vagy harmadik  személy  jogos  érdekének  érvényesítéséhez  szükséges,  kivéve,  ha  az adatkezelést törvény rendelte el,

 

 1. b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;

 

 1. c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

 

 1. Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.  Ha az Szolgáltató az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

 

 1. Amennyiben a Felhasználó Szolgáltatónak a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat. A bíróság soron kívül jár el.

 

 1. Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információs

 

Hatóságnál lehet élni:

 

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság

Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

Honlap: http://naih.hu

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

BÍRÓSÁGI JOGÉRVÉNYESÍTÉS

 

 

Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani.  Az adattovábbítás jogszerűségét az adatátvevő köteles bizonyítani.

 

 1. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.
 2. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.

 

 1. Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére, illetve az adatátvevő által kért adat kiadására kötelezi.

 

 1. Ha a bíróság az adatátvevő kérelmét elutasítja, az adatkezelő köteles az érintett személyes adatát az ítélet közlésétől számított 3 napon belül törölni. Az adatkezelő köteles az adatokat akkor is törölni, ha az adatátvevő a meghatározott határidőn belül nem fordul bírósághoz.

 

 1. A bíróság elrendelheti ítéletének – az adatkezelő azonosító adatainak közzétételével történő – nyilvánosságra hozatalát, ha azt az adatvédelem érdekei és nagyobb számú érintett védett jogai megkövetelik.

 

KÁRTÉRÍTÉS ÉS SÉRELEMDÍJ

Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.

 

 1. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért és az adatkezelő köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén jár sérelemdíjat is.  Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

 

 1. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.